Arkivets samlinger

Hass-slægtens arkiv

Udarbejdet af kontorchef Poul Aage Hass, død 1974, hvis enke – fru Olga Hass, skænkede samlingen til Slægtsgårdsarkivet i 1976. Dette arkiv indeholder:

• Optegnelser om familien Gjellerup med indgiftede familier. Julius Gjellerup (1858-1917) boghandler og forlægger.

• Landkort.

• Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen.

• Supplement til familierne Holm og Jespersen.

• Nogle af de i familien Hass fra Holme indgiftede slægter.

• Slægten Nobel.

• Annette Wittendorf Hass´ stamtavle.

• Register over Hass-slægten fra Holme.

• Urtekræmmer i København, Jens C. Levring Jensen og hustru.

• S. Kukkert og hans efterslægt (fotoalbum).

• Slægterne Wittendorf, Borring og Johansen.

• Wittendorfske portrætter og papirer.

• Hass-slægtens portrætter.

• Frederikke, Marie og Emilie Nobels portrætter.

 

Hemmingsens arkiv

Martin Hemmingsen var gårdmandssøn fra Pollerup. (1904-1960) Landbrugskandidat 1933, assistent ved Hedeselskabet i Viborg 1937-1942. Arbejdede også for Slægtsgårdsarkivet. Dette arkiv vedrører specielt Møn og indeholder:

• Avisudklip, landsbyhistorie, personalhistoriske optegnelser.

• Oversigt over hestehold og frugttræer i 1600-tallet. Besigtigelse af krongodset 1664.

• Oversigt over kvægskat 1657.

• Møns Amts regnskab 1661.

• Mønske gårdes bonitet 1692.

• Mønske slægtsundersøgelser.

• Mønske gårdundersøgelser.

• Ruchard Hansens erindringer og slægtshistorie fra forskellige mønske sogne.

• Gårdhistorier fra Holbæk og Maribo amter.

• Topografisk samling (80) sedler vedrørende Københavns amt, Frederiksborg amt, Holbæk amt, Præstø amt og Sorø Amt.

A. M. Hemmingsens arkiv er den mest omfattende samling. Som et kuriosum kan det det fortælles, at mange kendte forfattere og digtere har afstamninger fra Møn, bl.a. B. S. Ingemann, hvis farfader – Søren Sørensen Ingemann var købmand i Stege. Henrik Ibsen, hvis slægt kom til Norge i 1720, da den mønske skipper Peter Ibsen giftede sig med en indvandret tyskers datter. De bosatte sig i Bergen. Johannes V. Jensens morfader var født i Torpe, Elmelunde sogn.

 

Frk. Tesches arkiv

Organist, frk. Ebba Tesch (1874-1964), Valby. Arkivet omfatter 6 foliekasser og indeholder:

• Pastor Th. Teschs samlinger. (Th. Tesch 1843 – 1921).

• Melodier af Ebba Tesch.

• Festsange, begravelsessange og salmer.

• Album fra Thorvald og Anna Tesch´s sølvbryllup 20.9.1897.

• Ebba Tesch´s poesibog og dagbog.

• Protokol i folio af ukendt optegner med oversigt over slægten Saltensee til Tystofte (183 sider).

 

J. Madsens arkiv

Philip Jeppe Madsen f. 1949 på Rynkeby Skovgaard. Arkivet indeholder:

• Breve og folketællingslister.

• Forarbejder til Philip J. Madsens fædrende og mødrende slægtsbog.

• Anetavle og udskrifter af kirkebøger.

 

Frk. Henriksens samling

Frk. Karen K. Henriksen (f. 1880) telefonistinde. Samlingen indeholder:

• Papirer vedr. Povl Rasmussen i Fladså.

• Bogen: Henrik Enevoldsen.

 

Laur Larsens samling

Tømrer Laur. Larsen (1880- 1956) samlede optegnelser til Asnæs og omliggende sognes historie. Samlingen er skænket af Laur. Larsens enke. Samlingen indeholder:

• Breve, slægtsgoversigter, embedsbøger vedr. Asnæs og Høve skoler.

• Udskrift af kirkebøger.

• Opsats vedr. Ods Herreds postvæsen.

 

En samling vedr. skånske hjemstavnsforeninger

Samlingen indeholder:

• Skånske hjemstavnsforeningers skrifter.

• Foredrag af P. K. Hofmannsen i forbindelse med de skånske foreningers møde.

• Korrespondance mellem P.K. Hofmansen og vennerne i Skåne.

 

Nybjergs papirer

Samlingen indeholder:

• Nykøbing Sj., Asmindrup og Højby.

• Slægten fra “Nordgårdenen” vedr. Oline Andersen til Vesterbro 6 B,

• Gift med revisor Lars. Jensen-Nybjerg (født 16. 10. 1886).

• Udskrift af kirkebøger fra Odsherred.

• Kladde til anetavle for familien Borggård i Nakke.

• Kladde til anetavle for familien Nybjerg.

• Folketællingsundersøgelser til anetavlen.

• Indkaldelse til “Mandtal” over Ole Olsen og Ane Madsdatters efterslægt i Nr. Asmindrup 1950.

 

Lars Andersens samling

Fhv. lærer i Høve, Lars Andersen (1873-1935) samlede avisudklip, foreningsprotokoller og optegnelsesbøger fra beboerne i Odsherred, gårdhistorier, stamtavler, matrikellister (bl.a. fra 1662 og 1688 i Asnæs i Asnæs) optegnelser vedrørende krigene 1807, 1848-50 og 1864. Digte, fotos og en stor samling folkeminder.

 

Peter Fabers samling

Forfatteren Peter Faber (1810-1877) samlede slægtshistoriske og selvbiografiske oplysninger. Disse samlinger indeholder mange interessante oplysninger, der ofte kan virke ret overraskende.
F. eks. forbavser det mange, at vor meget nationale digter, statstelegrafens mangeårige direktør Peter Faber, der skrev vor mest kendte julesang – “Højt fra træets grønne top” og soldatervisen – “Dengang jeg drog afsted” var af tysk afstamning. Familien Faber fra Sødinge i Ringe sogn nedstammer på mandssiden fra den i Lübech fødte Matthias Bückmann, der i året 1667 blev ansat som gartner på herregården Gelskov i Sallinge, Hillerslev sogn.

 

Salomon J. Frifelts arkiv

Arkivet fylder 58 arkivkasser. Det er en meget interessant samling, der giver et godt billede af forfatteren, foredragsholderen og modstandsmanden Salomon J. Frifelt (1889-1973), der tilmed gennem mange år var medlem af Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse.
Medarbejder ved arkivet, Helge Sørensen, har udarbejdet et omfattende register over samlingen.

 

Reitzels kartotek

Reitzels kartotek består af 110 lange fiberkartotekskasser, der indeholder sedler, der er ordnet alfabetisk efter navne, som findes i trykt årbogs- og håndbogslitteratur med slægtshistorisk- og heraldisk interesse frem til slutningen af 1950erne.
Kartoteket er udarbejdet af den heraldiske forfatter, kontorchef Poul Reitzel.
Der er henvisninger til 30 forskellige historiske årbøger fra hele landet, samt til ca. 50 andre håndbøger.
Jesper Ratjen fra Kolding har hjulpet Slægtsgårdsarkivet med at finde ud af, hvad kartoteket egentlig indeholder.